fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów...

Utworzył: Urszula Choroszczuk
Data utworzenia: 2023-03-13 11:53
Opublikował: Urszula Choroszczuk
Data publikacji: 2023-03-13 11:56

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Utworzył: Joanna Saturska-Ornat
Data utworzenia: 2021-03-26 08:12
Opublikował: Joanna Saturska-Ornat
Data publikacji: 2021-03-26 08:25

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty i udostępnione na stronie BIP jednostki pod adresem https://dbfozoliborz.bip.um.warszawa.pl:

 

 


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2019-05-10 11:43
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2019-05-15 12:35

Dyrektor

Dyrektorem Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie jest Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki ogólnej, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współautorka programu "ABC - program wychowania przedszkolnego w XXI wieku".


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-06-01 19:44
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-06-01 19:44
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Status prawny

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32).

Przedszkole działa na podstawie:

 

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Statutu Przedszkola Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie.

Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Zasady funkcjonowania

Przedszkole czynne jest od poniedzialku do piątku w godzinach 06:30-18:00.

Znajduje sie tu 6 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W każdym oddziale pracuje dwóch nauczycieli, a w grupach integracyjnych dodatkowo nauczyciel wspomagający.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Przedmiot działalności

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Wszystkie nasze działania mają na celu dobro dzieci. Pozwalamy im w pełni się rozwijać i być sobą. Praca dydaktyczno wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego. Nasza placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

 

Nauczyciele troszczą się o prawidłowy rozwój dziecka poprzez tworzenie warunków wspierających jego rozwój. Nasza placówka pełni rolę wspomagającą wobec rodziców i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288:
wtorki 15:00-17:00
piątki 09:00-11:00

 

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań w sekretariacie przedszkola.

 

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek 08:30-14:30.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37

Kompetencje

Kadra pedagogiczna to doświadczone i wykształcone nauczycielki, które uwzględniają w swojej pracy najnowsze tendencje z dziedziny pedagogiki przedszkolnej, pobudzające i aktywizujące indywidualny rozwój dziecka.

 

W przedszkolu jest psycholog, którego zadaniem jest służenie fachową pomocą zarówno dzieciom, jak rodzicom i nauczycielkom.

 

Sześciolatki, które tego wymagają, uczęszczają na nieodpłatne, indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną nauczycielkę (w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu).

 

Logopeda sprawdza wymowę każdego dziecka, informuje o wynikach rodziców, udziela wskazówek oraz raz w tygodniu prowadzi indywidualne (odpłatne) ćwiczenia z dziećmi, które wymagają w tym zakresie fachowej pomocy.

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną przy Al. Wojska Polskiego 36.

 

Przedszkole prowadzi program adaptacyjny, dla dzieci i rodziców, które w nowym roku szkolnym będą w naszym przedszkolu uczęszczać do najmłodszej grupy.

 

Działalność wychowawczą opieramy przede wszystkim na respektowaniu i propagowaniu Praw Dziecka.

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy również z własnych programów autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

 

Rozumiemy, jak wielką rolę w rozwoju dziecka ma stwarzanie mu okazji do bezpośredniego poznawania otoczenia, zarówno tego najbliższego, jak i dalszego. Organizujemy więc w naszym przedszkolu wiele wycieczek turystycznych, wyjścia do teatrów, muzeów i na wystawy.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37